Podpora +420777502022

Vydělávejte na kliku

Vydělávejte - redesign affiliate / partnerského programu

Máte webové stránky a ještě Vám nevydělávají peníze, vydělávají málo nebo prostě chcete vydělávat víc? Registrujte se do partnerského programu a vydělávejte s námi. Náš server se zabývá prodejem hromadných slev a je jedním z lídrů dynamicky rostoucího trhu. Denně nabízíme několik mimořádných nabídek se slevou 40-90%. A teď Vám nabízíme, že Vám zaplatíme za každého nakupujícího, který přijde přes Vaše stránky.

V červnu 2012 jsme rozšířili nabídku bannerů o novější, dynamicky generované, bannery. Včetně konfigurovatelného banneru, který je možné v podstatně větší míře přizpůsobit Vašim potřebám. V průběhu letních prázdninových měsíců chystáme další novinky a rozšíření. Pokud ještě nevyužíváte affiliate (partnerský) program, můžete začít hned. Pokud budete mít nějaké nadstandardní požadavky na přizpůsobení bannerů pro Vaše stránky, ozvěte se. Pro pokročilejší nabízíme i XML feed s aktuální nabídkou.

Proč partnerský program od nás?

  • registrace je velmi jednoduchá a zabere pár minut
  • provize 4 % z prodeje pro agregátory slev
  • provize 8 % z prodeje (po žádosti a doložení, že se nejedná o agregátor, na affiliate@huranahory.cz)
  • po dobu 5 dní zápis v cookies
  • výběr zajímavých bannerů, které můžete snadno umístit na své stránky či použít v reklamních systémech
  • sledování Vašich zisků přímo na našem serveru

Jak to funguje?

  • Na své stránky umístíte náš banner nebo odkaz. Ten bude obsahovat unikátní tzv. refferer kód.
  • Díky tomuto kódu náš systém rozpozná zákazníka, který si přes Vás u nás nakoupil a Vy potom už jenom inkasujete provizi 8% z každého jeho nákupu.

Jak nás můžete kontaktovat?

  • Budete-li mít jakékoliv dotazy či přání, můžete nás kontaktovat na affiliate@huranahory.cz

Partnerská dohoda

1. Všeobecná ustanovení

a) Společnost Spojka group s.r.o. provozuje internetové stránky www.huranahory.cz
(dále jen společnost HURANAHORY). Stránky společnosti HURANAHORY nabízejí uživatelům internetu hromadné nakupování .

b) Smluvní partner provozuje na internetu jednu nebo několik internetových stránek (dále jen internetová stránka).

2. Předmět smlouvy

a) Předmětem smlouvy je implementace jednoho z odkazů, které společnost HURANAHORYdává k dispozici na internetové stránce s cílem vytvořit k oboustrannému užitku uzavřenou spolupráci. Má se za to, že předmětná reklamní spolupráce není exkluzivní.

b) Společnost HURANAHORY dává smluvnímu partnerovi k dispozici výběr z reklamních prostředků (např. loga, bannery, grafiky, texty), jakož i návod na jejich začlenění do jeho internetové stránky. Společnost HURANAHORYje oprávněna reklamní prostředky kdykoli změnit, omezit nebo dát k dispozici nové reklamní prostředky. Implementací jednoho nebo několika těchto reklamních prostředků na internetové stránce umožňuje smluvní partner uživatelům své internetové stránky přejít kliknutím na odpovídající ikony přímo na internetovou stránku společnosti HURANAHORY a tam uzavřít nákup (dále jen odkaz).

3. Předpoklady

a) Smluvní partner potvrzuje, že internetové stránky provozuje vlastním jménem a má neomezené právo s nimi disponovat.

4. Provedení smlouvy

a) Společnost HURANAHORY dává k dispozici online žádost, kterou - pokud je splněn předpoklad podle bodu 3 - smluvní partner vyplní. Po odeslání vyplněného formuláře společnost HURANAHORY žádost prověří.

b) S uzavřením smlouvy je smluvnímu partnerovi přidělen status partnera. Nákupy, které se přes tento odkaz provedou, jsou vedeny společně s jedinečným kódem přiřazeným partnerovi.

5. Licence

a) S uzavřením smlouvy získává partner nepřevoditelné, kdykoli vypověditelné právo, jež jej opravňuje používat odkaz poskytnutý za účelem vytvoření odkazu na internetové stránky společnosti HURANAHORY. Toto právo nezahrnuje oprávnění odkaz měnit nebo jakkoliv jinak zpracovávat, pokud s tím společnost HURANAHORY předem nesouhlasila. Platnost licence na používání odkazu končí s datem vypovězení smlouvy.

b) Doplňující reklamní materiály, které se vztahují na společnost HURANAHORY, smí být vyhotoveny pouze se souhlasem společnosti HURANAHORY. Reklamní materiály (jakéhokoli druhu) smí být použity pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti HURANAHORY.

c) Autorská práva na podobu odkazu, který je k dispozici v rámci partnerského programu, jakož i na všechny další informace, které jsou zpřístupněny na internetové stránce společnosti HURANAHORY, náleží výhradně společnosti HURANAHORY.

d) Změna URL adresy internetové stránky smluvního partnera nepředstavuje změnu smlouvy a nemá vliv na jeho práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy.

6. Vytvoření a údržba partnerovy internetové stránky

Smluvní partner implementuje odkaz, který je dispozici v rámci partnerského programu, do své internetové stránky podle své volby a vytváří tak spojení s internetovou stránkou společnosti HURANAHORY. Pomocí přiděleného kódu odkazu identifikuje registrační systém společnosti HURANAHORY zákazníky, kteří se připojují přes odkaz na internetové stránce smluvního partnera. Odkazy mohou poukazovat na různé odsouhlasené oblasti.

7. Provize

a) Smluvní partner obdrží jako protiplnění za implementaci odkazu podle bodu 2 výkonností provizi z hrubého výnosu nových zákazníků, které zprostředkoval smluvní partner. Za zprostředkované nové zákazníky se považují ti zákazníci společnosti HURANAHORY, kteří se na internetovou stránku společnosti HURANAHORY dostali přes odkaz na internetové stránce smluvního partnera. Registrace zákazníka na stránkách společnosti HURANAHORY není podmínkou. Hrubý výnos je finanční obrat z nákupu zákazníkem v reálných penězích u společnosti HURANAHORY.

b) Výše provize je procentuální a vždy se řídí výší hrubého výnosu ze zákazníka, kterého zprostředkoval smluvní partner. Platné procentní sazby jsou uvedeny na internetové stránce společnosti HURANAHORY, která si vyhrazuje právo na změnu těchto sazeb.

c) Provize se zúčtují ke konci měsíce a vyplatí se do patnáctého dne následujícího měsíce, pokud je dosaženo minimální částky 5000 Kč. Pokud není v některém měsíci dosaženo této minimální částky, převádí se provize tak dlouho, dokud nebude činit nejméně celkem 5000 Kč.

d) Smluvní partner obdrží s heslem a identifikačním číslem, které mu společnost HURANAHORY přidělí v rámci přihlášení, přístup do své osobní online statistiky, aby se mohl informovat o aktuálním stavu svého obratu a s tím spojené odměny.

e) Nárok na úhradu výloh a nákladů na další reklamní činnost smluvního partnera vzniká pouze tehdy, když k tomu smluvního partnera písemně pověřila společnost HURANAHORY.

8. Povinnosti společnosti HURANAHORY

a) Společnost HURANAHORY dává smluvnímu partnerovi k dispozici všechny informace, které jsou potřebné k řádné implementaci odkazu. Rozhodující je návod vytvořený společností HURANAHORY.

b) Společnost HURANAHORY spravuje obraty vytvořené přes odkaz, eviduje hrubý výnos a součet provizí realizovaných přes odkaz, dává smluvnímu partnerovi k dispozici statistiku prodeje a vyřizuje všechny zákaznické služby související s realizací obchodu.

9. Povinnosti smluvního partnera

a) Odpovědnost za správné technické napojení odkazu nese výhradně smluvní partner. Smí tudíž používat pouze odkaz, který je v rámci partnerského programu k dispozici, jinak nelze převzít žádnou záruku za správnou registraci a vyúčtování prodeje.

b) Odpovědnost smluvního partnera se vztahuje také na technický provoz jeho internetové stránky, zejména odkazu na internetovou stránku společnosti HURANAHORY, jakož i na zajištění, že obsah internetové stránky nebude porušovat práva třetích osob ani nebude jiným způsobem v rozporu s právem.

c) Smluvní partner je odpovědný za vytvoření, provozování a údržbu své internetové stránky, jakož i za veškerý materiál, který se na internetové stránce objevuje.
Zajišťuje zejména, že se na jeho internetové stránce nebudou objevovat žádné násilí, sexuálně jednoznačný obsah nebo diskriminující projevy či vyjádření ohledně rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, postižení, sexuální orientace nebo stáří.

d) Smluvní partner se zavazuje k tomu, že materiál uvedený na jeho internetové stránce neporušuje práva třetích osob (včetně autorských práv a práv ochranných známek, obecného práva na ochranu osobnosti nebo jiných práv) a že materiál uvedený na jeho internetové stránce není urážlivý, pomlouvačný, nebo jinak protiprávní.

e) Smluvní partner nesmí svou internetovou stránku vytvořit tak, aby hrozilo nebezpečí její záměny s internetovou stránkou společnosti HURANAHORY nebo aby hrozilo nebezpečí, že vyvolá dojem, že zcela nebo zčásti pochází od společnosti HURANAHORY.

f) Smluvní partner souhlasí se skutečností, že nebude spolupracovat se smluvní stranou, která používá doménu nebo subdoménu, kterou lze kvůli podobnosti zaměnit s "HURANAHORY ", "Zabagatel" nebo jinou ochrannou známkou a/nebo názvem, které náleží HURANAHORY nebo jeho partnerům.

g) Smluvní strana bude respektovat ochranné známky a práva na název HURANAHORY při provádění placených kampaní ve vyhledávačích ("paid search") za účelem vylepšení své pozice ve vyhledávačích. Smluvní strana souhlasí s tím, že nebude používat klíčová slova, která se podobají názvu " HURANAHORY " nebo jiné ochranné známce a/nebo názvu, který náleží společnosti HURANAHORY, především včetně: " HURANAHORY ", "Zabagatel".

h) Pokud společnost HURANAHORY podle vlastního uvážení zjistí, že smluvní partner rozesílal nevyžádanou poštu (spam) nebo jinou nedovolenou formou propaguje služby HURANAHORY, může HURANAHORY (aniž by byla omezena jakákoli jiná práva nebo právní prostředky, které má společnost k dispozici) zadržet veškeré výplaty provizí, na které by dle této smlouvy měl smluvní partner jinak nárok, a/nebo tuto smlouvu s okamžitou platností kdykoli vypovědět v době její platnosti.

10. Doba platnosti

a) Oba partneři mohou smlouvu kdykoli vypovědět bez udání důvodu.

b) Smluvní partner je v tomto případě povinen zrušit všechny implementované odkazy společnosti HURANAHORY. Zadržovací právo nebo právo na odpor mu nepřísluší.

c) Společnost HURANAHORY je k patnáctému dni následujícího měsíce povinna vyúčtovat a vyplatit provize z prodeje, které jsou ještě splatné. Je oprávněna zaúčtovat nezaplacené provize proti splatným nárokům vůči smluvnímu partnerovi.

d) Po vypovězení smlouvy nemá smluvní partner nárok na žádnou další platbu a žádný jiný nárok na odškodné.

11. Důvěrný charakter

a) Všechny informace, zejména obchodní a finanční, seznamy zákazníků a kupujících, jakož i informace o cenách a prodeji jsou důvěrné a nesmějí být použity přímo ani nepřímo k vlastnímu ekonomickému nebo jinému účelu.

b) To se netýká informací, které jsou všeobecně známy nebo je lze získat prostřednictvím všeobecně přístupných zdrojů, které však nejsou zdroji příslušné smluvní strany. Každá smluvní strana je oprávněna předat takové informace dál, pokud byl vydán soudní příkaz, pokud se jedná o předání osobám, které mají zákonnou povinnost mlčet, nebo pokud existuje zákonná povinnost k jejich vydání.

c) E-mailové adresy a veškeré údaje o uživatelích se smí používat pouze pro vnitřní potřeby. Smluvní partner se zavazuje k dodržování ustanovení zákona o ochraně údajů nebo ustanovení o ochraně údajů telekomunikačního zákona.

12. Jištění a ručení

a) Společnost HURANAHORY ujišťuje, že její internetová stránka je provozována v rámci aktuálních technických možností. Za další nároky se nepřebírá žádné ručení.

b) Ručení zákonného zástupce a pomocníků při obchodní činnosti společnosti HURANAHORY je omezeno na úmysl a hrubou nedbalost. Ručení společnosti HURANAHORY - ať už z jakéhokoli důvodu - je omezeno na výši provize vyplacené smluvnímu partnerovi během posledních šesti měsíců. Pokud je smlouva ukončena před uplynutím šesti měsíců, je pro výpočet škody rozhodující doposud vyplacená provize.

13. Změna smlouvy

Společnost HURANAHORY si vyhrazuje právo kdykoli změnit úpravy a ustanovení této dohody. Pokud do jednoho týdne po oznámení změny nedojde k vypovězení smlouvy, má se za to, že změna byla přijata.

14. Ostatní ustanovení

a) Smlouva se řídí českým právem. Řešení sporů vyplývajících z této smlouvy náleží soudům v České republice.

b) Změny a doplnění této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být vystavené na stránkách společnosti HURANAHORY, aby byly účinné. Ústní vedlejší dohody se neberou v úvahu.

c) Pokud je jedna ze smluvních úprav neúčinná nebo se stane neúčinnou, nahradí se neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které bude nejblíže ekonomickému účelu neúčinného ujednání. Ostatní ustanovení smlouvy tím zůstanou nedotčena.